Före skiftet bodde ägarna i Risdal by tillsammans med sitt tjänstefolk. Men vid skiftet beslutades att var och en skulle bo på sina ägor. Detta hus och alla tillhörande byggnader är alltså flyttade från Risdal by till 1/8 mantal senare kallad Lilla Risdal

 

  

 

 

 

                                                                                                                    Wärderingsinstrument och kostnadsförslag för utflyttningen af nedan nämnda delägares åliggande i Risdal Gamleby socken, upprättad vid laga skifte År 1839

 

1/8 mantal

Herr Grefve A dÓtrante utflyttar inom förutbeskriven tid på dertill  utställd plan från gamla bostaden sina alla åligganden som bestå af:

 

     

     

Nr 4

Ett med tegel täckt tvåvånings Boningshus, 15 1/4 alnar långt, 9 ¼  alnar bredt och 7 1/2 alnar högt, inrett till 2:ne rum med förstuga på öfra, samt  2:ne rum med kök och förstuga nedre botten, alla rum försedda med eldstad och huset i öfrigt i godt stånd.

 

     
  Öka dagsverken lösa dagsverken Bank
Detta hus medtages  till tak, klädsel och inredning      12  

samt till väggar och murar

     12  
Medtransporteras från gamla till nya boplanen till väggar och inredning med        8      8  
samt till tak och murar med        8      8  
till planering och stenfat åtgår        6  
Skrivare uppfattar detta hus till väggarna med      18  
Samt täckas med        6  
Till handtlangning vid murningen fodras      16  

Samt till framskaffande af sten, lera och sandtill murningen och stenfoten   

       6      6  
Till transport af tegel        5    
Och till    ?  samt fyllning med dithörande körslor        3      6  
Inriktningars insättande verkställa med                           16  
samt brädfordringar med        6  
Och slutligen rummens lerslagning med        3  

Här förutom åtgår;

20 nya nätare? till taket a 2 riksdaler
       10
4 tunnor kalk till murningen a 1 riksdal          4
5 quart  nytt tegel till dito          8,16
Kardus papper till väggarnas beklädnad fås          2
Till murarearvode med kastpeng inbegripna        16
samt slutligen ersättning för under flyttningen förskingrat material          5

Nr 5

En dubbelbod  13 ½ alnar lång, 7 ¾ alnar bredt och 5 ¾ alnar hög under tegeltak i godt skick medtages till tak och väggar med 8 transporter till nya planen med 6-6 samt uppsättes åter och täckes därstädes med 16                                                                                                 
      6    30    21

Nr 12           

Ett svinhus 8 alnar långt och 4 ¼ alnar bredt  i brukbart stånd medtages, transporteras och uppsättes åter med ½ . 2

      0,5      2      1,24

Nr 17

En foderlada

12 ½ alnar lång, 9 alnar bredt och 4 alnar hög, taket af bräder och ytor, i brukbart  men väggarna i bristfälligt skick.

medtages med 2 förflyttas tillnya planen med 2-2 samt uppsätts åter därstädes efter avdrag för husets beskaffenhet med  4

      2      8      6

Nr 18

En husräcka Stall, Fähus, Foderlada och Magnbod i en sammanhöngande räcka. 58 alnar lång, 9 ½ alnar bredt och af 4 ¾ är 5 alnar hög under dels halm och dels ytetak i bristfälligt stånd. medtages med 12 transporteras till nya tomtstället med 20-20 samt uppföres därstädes efter ¾ minskad uppsättningskostnad för husen och fördelas med 24

    20    56     48

Nr 19

Ett fårhus 7 ½ alnar långt och 7 ½ alnar bredt och 3 ¾ alnar högt, under brädtak, i brukbart stånd. förflyttas och uppföres med
      1      4      3

Nr 20

Ett afträdeshus 4 ½ alnar långt, 3 ½ alnar bredt och 3 alnar högt under yte- och brädtak i godt stånd. förflyttas och uppföres med
      0,5      2      1,24
Summa Ry     214,40

 

OBS; Vid besiktning af ofvanstående har hvartdera ”Öka dagsverken” blifvit upptaget till En Ry och hvart ”löst dagsverke” till hälften mindre enl ortens markgångspris.

 

Risdal den 31 July 1839

 

Sundgren      A J Jaensson

 

Tillbaka