Så här kunde det se ut före och efter ett skifte

 

 

Protokoll fört vid Laga Skifte 9 maj 1838

 

 

 

År  1838 den 9 maj inställde sig undertecknad Kommisions Landtmätare å rusthållshemmanet Risdal ½  från ett helt förmedlat mantal Krono-Skatte, beläget i Kalmar Län, Södra Tjust Härad och Gamleby socken, för att enligt derom utfärdadt undan intagne förordnande, så vida laga hinder icke måtte verkställa laga skifte å ägorna till detta hemman hvarvid och efter därom i Gamleby Kyrka Söndagen den 15 nästlidna April uppläsen kungörelse sig infunno i egenskap af delägare.

 

För 1/8 mantal, sökande till förättningen, Kammarherre, Grefven Ath. d`Otrante genom Landsfiskalen Herr A Reinius enligt fullmakt för 1/8 mantal Bonden Nils Nilsson och för 3/8 Mantal som äges af framlidne Anders Jeanssons arfvingar anmäler sig den omyndige sonen Jakob Andersson, den gifta dottern Gustafva Andersdotter genom sin man Johan Jakob Nilsson i Ullevi, hvilken sistnämnde dessutom var uppdragen att afgifva svaromål för omyndige sonen Anders Petter Andersson, som hade till förmyndare Jaen Jakob Nilssons fader Nils Jakobsson i Ullevi  som sades vara hindrad att personligen komma tillstädes.

Såsom Godemän, hade uppå särskildte kallelser jemväl infunnit sig Nämndemannen Erik Jonsson i Stångeland.

För dess antecknade parter och Godemän upplästes det till förrättningen utfärdade förordnande, med den därom gjorda ansökningen, så lydande; ” Till konungens Befallningshafvande i Kalmar län till förättande af Laga Skifte å alla ägorna till ½ mantal kronoskatte rusthåll Risdal beläget i Gamleby socken, Tjust Härad, hvilken äges av mig å bifogade förteckning uppgifne, får jag äran anhålla att Herr Kommissions Landtmätare A Lundgren varder förordnad.”

 

Nygård den 10 Januari 1838

         Ath. d`Otrante

 

Herr Kommisionslandtmätare M Lundgren varder härigenom förordnad att såvida Laga-hinder icke möter i vederbörandes närvaro och behörig ordning verkställa det här utnämnda begärda Laga Skifte.

 

Kalmar Landskansli den 16 Januari 1838

G Nordenankar          CM Lundfeldt

 

 Uppå tillfrågan om något jäf mot förrättningshafvanden eller Gode männen att anmäla, svarades af delägarna  Nej! Förrättningsmannen och Gode männen visste sig icke heller vara i jäfsförhållande till någon af de närvarande parterna. Begge Gode männen hade jämväl aflaggde den för dem föreskrifne Eden.

 

8:1

I afseende på den sökta förrättningen och ifråga om för dess förhållande något hinder var att anmäla, gåfvo svaranden delägarne tillkänna att det mot författningarnes uttryckliga föreskrift hvarken ville eller tilltrodde sig kunna bestrida det sökta skiftets fastgång, det de alltså biföllo.

8:2

Angående rågängarne omkring Risdals ägovälde, som också tillstöta Hallingebergs och Törnsvalla socknar, så sades de alla vara afstridige, utom emot Heda by i Gamleby socken , därom ägoskillnaden för närvarande vid domstol tvistas. För övrigt upplystes att; Risdals ägor veterligt aldrig blifvit afmätte, att någon karta där öfver således icke var att tillgå och att ägarne icke varit ens semjevis  mellan lottägorna utskiftade, utan stödjer legat under samfällt bruk. Till beredande således av det till förodnandena beslutade Laga Skifte på Risdals ägor skulle samma ägor afmätas och på karta läggas innan vidare åtgärder med förrättningen kunde ske. Härom lämnade gårdägarne nu underrättelse och tillsades vara bered att utgöra nödigt arbetsbiträde vid nämnda mätning som af undertecknads , hjämte medhjälpare skulle företagas på nu efter öfverläggning med delägarne därtill bestämd dag, den 6 juni.. Vidare förekom icke; betygar år och dag som ofvan.

 

På ämbetets vägnar

N Lundgren

 

Förestående protokoll är för oss uppläst och erkänner:

Ath d`Otrante genom A Reinius efter fullmakt Nils Nilsson, J J Andersson, Johan Jacob Nilsson riktigheten af förestående protokoll och dess intagne beslöt att attestera.

 

E Jönsson    A J Jaensson   Godemän

 

 

År 1839 den 15 juli inställde sig åter undertecknad kommissions Landtmätare i Risdal, Gamleby socken för att sedan det på delägarnas begäran anställda uppskov med  förrättningens afslutande, som varit föranledta af några under tiden valda och der efter ingångna köp om hemmansdelar i Risdal, numera upphört, tillika med hindret för göromålets fortsättande i följd af därom från vederbörande skedd anmälan, föredaga och till slut bringa denna laga skiftes förrättning.

Efter i laga tid utfärdad Kungörelse om denne termin infunno sig utom de förut antecknade Godemännen såsom delägare för 1/8 mantal Kammarherren Grefve Ath. d`Otrante och för 3/8 dels dito Statssekreteraren, Riddaren Herr Friherre J Nordenfalk, den förre genom sett sedan begagnande anbud Landsfiskalen Reinius och den senare genom Frälse Befallningsman P Spångberg på Bläckhem, som tillkännagaf att Herr Friherre Nordenfalk under den tid som förrättningen hvilat, inköpt och blifvit ägare af ej mindre Nils Nilsson än Anders Jeanssons sterbhus delägares lotter i detta skifteslag.

8:3

Af den övfer ägorne förledet är upprättade kartan, som medhades af förrättningshafvanden och förevistes, inhämtas att Risdals samfällighet begränsas af Heda och Ullevi byar i Gamleby socken af Snårö och Boda i Hallingebergs socken och af Kålåker i Törnvalla socken Emot Ullevi som möter Risdal efter reglerad och rätlinjig rågång mellan punkterna   1, 2 och 3 är enligt vad Herr Landsfiskal A Reinius såsom delägare i Ullevi gaf till känna någon tvist icke förhanden eller ens kände att lika förhållande äger rum för Kålåker och Boda som äges af  Herr Baron Nordenfalk och möter Risdal efter uppgångne lagligen bestämde skillnader efter ostridiga gränspunkterna nr 4,5 och 6 Emot Snårö som sedan följer Risdal jämväl efter rätlinjig rågång till märket nr 7 var eller ingen tvist av de närvarande känd; men emot Heda  som därifrån efter en uppgången rörlagd skillnad följer Risdal till först nämnde märket nr 1, sades den förr angifna ägotvisten ännu vara öppen och oafslutad. Heda åboar hade liksom  de öfvriga angränsande idag  hemmansinnehafvare varit inlyste till sammanträde härstädes idag men ingen kom tillstädes. Af tillgängliga tingshandlingar i nämnd tvist vanns likväl i ämnet den kännedom att häradsrätten, sedan klander från Heda uppstått och blifvit anhängigt gjort mot den af kommissions Landtmätare A Norpen 1834 verkställda utstakning af nämnda rågång mellan Heda och Risdal och hvarvid Heda hade till Risdal bort afstå några sämre ägoribbar mellan gamla häfdskillnaden och den nya rätlinige gränsen genom utslag av den 30 augusti 1837 dömdt till syn på stället, för att närmare få utrönt hvad käranderna i hufvudsaken  andragit, att den omtvistade rågången icke blifvit i överensstämmelse med Heda karta på marken utstakad. Nämnde fyra har dock ännu för sig gått men däremot är vid Risdals ägors avmätning med ? utrönt att berörde utstakning i afseende på dess enlighet med Heda bys karta som på sätt häradsrättens protokoll utvisar, upplyser en  rät linie mellan 2:ne bestämda punkter, icke lämne för något klander.

För den skull skull och då genom att få beskaffat förhållande tvistens utgång nästan säges vara gifven, samt käranderna, efter inhämtad fullständig kännedom härom möjligen torde finna befogenhet att från käromålets fullföljande  vidsträcktare än som redan skett afstå, syntes anledning vara för handen, att utan afseende på Heda jordägares uteblifvande från dagens sammanträde och deras visade liknöjdhet på sakens utgång, på nytt kalla dem tillsades att i ämnet höras. Beslutet härom fattades och blef kallelse genast utfärdad med förståndigande för Heda byemän att förse oss med kartor och andra handlingar sig  härstädes infinna, nästkommande onsdag den 17 dennes klockan 4 eftermiddagen. Emellertid förklarade bägge jordägarnas ombud i Risdal att de för att undvika ett ytterligare uppskof i förrättningen, såsom följa den ifrågavarande rågångstvisten med Heda gemensamt och hvar för sig underkasta sig att det äfventyr som tvistens fastställande och utgång från Risdals sidan kan medföra i händelseförsening icke mellankommer.

8:4.

Då ägofiguren af Risdals samfällighet  är sådan  att några ägoutbyten i rågångarne som utgöres av räta kanter mellan gifna ändpunkter icke kunna ske, så kommer all fråga här som att förfalla.

8:5

Angående delningsgrunder, eller den måttstock hvarefter Risdals ägor bära mellan lottägarne  skiftas så vore ombuden därom ense utan alla villkor, härtill antaga inbördes hemmantalet desto hellre som ägarne hitentills varit under samställt bruk, såväl i åker, äng som betesmark och skog, och något innehaf grundat på förutgången häfd följaktligen icke kan komma i fråga. På sätt 6:te kapitlet 2:8 skiftes stadgar föreskrifven upprättades härom farskildte föreningen Litt B

8:6

Rörande såväl frågan om undantag af afskiftad  mark får delägarnes gemensamma behof, som urskiljandet af  In och avfräsningsjorden, så ansågo delägarne med förrättningsmannens infall lämplighet att låta med desse frågors afgörande anstå intill dess ägobesiktningen och graderingen av marken hunnit verkställas.

8:7

I afseende på ägotaxeringen som således omedelbarligen härefter borde företagas, meddelades vederbörand jordägare, delägareunderrättelse enligt 11:te kapitlet skiftes stadgar huru därmed skulle tillgå. Ombuden sade sig bägge vilja öfvervara taxeringen; och Frälse Befallningsmannen Spångberg gaf särskilt tillkänne att han med sin princip och vettskap och på hans tillsägelse därom hade anmodat Jägmästaren Herr Ekonomie Direktören Södersten i Hallingeberg att taxeringsförrätningen öfvervare, så ofta som Spångberg vore hindrad att själv personligen vara tillstädes. Däremot var från sökandens sida ingenting att anmärka.

8:8

Innan ägobesiktningen företogs erhindrade delägarne att på Risdals ägor finnes beläget ett Grenadiertorp vars omflyttning till ägor och läge. Med skiftesläggningen torde ifrågakomma i anledning häraf och som detta förhållande hittills varit förrättningshafvanden obekant samt  uraktlåtenhet av krono-och regementsombud hitkallande deraf blifvit en gifven följd, så och på det något hinder får förrättningens afslutande här af emellertid icke måtte uppstå, beslöts att reqvisitionen om regements- och kronoombud till bevakande af nämnda torp-lägenhets rätt, skulle genast utfärdas och skrifvelse härom afgå med dagens post. Dels till Chefs-Expetitionen för Kongl. 2:dra Östgöta Livgrenadier Regementet; dels till kronofogden i Orten, och utsattes dag för verkställighet, af denna torpförflyttning till Onsdagen den 31 dennes kl_ 10 förmiddagen. Ägobesiktningen företogs härefter och fortsattes återstående af denna, samt hela nästföljande dag.

Den 17 juli 1839

8:9

Till följd af den utfärdade kallelsen kommo med utfall till denna dag tillstädes: Bönderna Anders Andersson, Nils Svensson och Nils Magnus Jonsson från Heda by, samt något senare på dagen Per Andersson i Änghult , en lägenhet jämväl på Heda ägor. Heda åboar inlemnade en öfver denna by år 1784 upprättad, samt den 3 maj 1796 fastställd karta, som i afseende på den omtvistade rågången mot Risdal, visar denna att gå i rät sträckning mellan de 2:ne ofärdige ändpunkterna , Krokxtorps skälet och  Kapbergs skölet kallade och sade sig bönderna från Heda icke afveta eller äga anspråk på någon annan ägoskillnad än den hvilken deras karta på så sätt angifver; Nils Svensson i Heda och Per Andersson i Änghult, som bägge utom en tredje ännu frånvarande person, Jonas Jakobsson i Rumkila, varit käranden i rättegången genom denna ägoskillnad, tillspordes nu af förrättningshafvaden om de, efter vunne säkra upplysningar derom att den öfverkladade rågängsutstakningen verkligen skett i full öfverensstämmelse med Heda  ofvannämnde karta ,ville från  tvistemålet afstå eller detsamma vidare fullfölja. Härpå gafs efter något samtal det svar att de till undvikande af kostnader som en häradssyn på stället skulle medföra, ville i öfvertygelse omsiktligheten af Inge Mogrens rågångs utstakning, låta vid densamma bero och rättegången ej vidare fastsätta. Denna förklaring blef i protokollet antecknad och åtogo sig Nils Svensson jämte Per Andersson  att bägge lemna Jonas Jakobsson skyndsam del af hvad som sålunda passerat, på det att jemväl hans godkännande åt denna åtgärd med möjligaste fasta måtte följa. Kärandernes skyldighet att lemna herr domhafvare den underrättelsen om målets nedläggande, åtog sig Per Andersson att ensam utföra.

Något vidare rörande detta ämne förekom icke hvadan Heda jordägare afträdde.

Den 18 och 19 juli 1839

8:10

Fastsattes ytterligare ägobesiktningen i verbörande Ombuds och Godemäns närvaro, samt  afslöts den 22 juli; hvarefter taxeringsinstrumentet sen skrefs, och däri gradtalet på hvarje ägofigur med blyerts införes.

Att sålunda vara tillgånget öfverenskommet och beslutit: som ofvan antecknadär betygar ;

Risdal den 23 Juli 1839.

 

På ämbetets vägnar

N Lundgren

 

Förstående protokoll är för oss uppläst och varder härmed justerat

Risdal som ofvan

 

A Reinius   P Spångberg   Per P.A.S.Andersson i Änghult

 

Jon Jakobsson i Rumkila som under justeringen af detta protokoll kom tillstädes förklarade sig jemväl nöjd med hvad hans medparter i rågångstvistenbeslutit, att från all vidare rättegång derom afstå; hvliket hvilket till efterrättelse här anteckna .

 

Riktigheten af förestående protokoll samt delägarnas underskrifter attestera.

 

E Jonsson  A:J: Jansson Godemän

Den 23 Juli 1839

 

8:11

 Sedan ägobesiktningen på marken nu var afslutad  och taxeringslängden renskrifven, sammaträdde för graderingens justering denna dag undertecknad Landtmätare med bägge Gode männen och verderbörande fullmaktiger i Risdal , hvarvid tillika sig infunno, ej mindre Per Andersson i Änghult än Jonas Jakobsson i Rumkila; af hvilka den senare, som nämt är på tillfrågan erkände och  fasenta sig uti Per Anderssons beslut att låta råskillnadstvisten mellan Heda och Risdal förfalla. Protokollet för senaste sammanträdet upplästes och godkändes och försågs med närvarande vederbörandes underskrifter.

 

8:12

Den öfver ägarne upprättade Taxeringslängden upplästes härefter i sin löpande nummerrerad från och med 1 till och med 480 hvarunder hvarje med särskildt  värde åsatt graderingsfigurer på kartan för delägarnas retvisas åtskillige af delägarnae mot de antecknade värden anmärkte rättelser, gillades af förrättningsmännen och blefvo således genast införda i  taxeringslängden, som sedan de deri med blyerts insatte gradtalen blifvit med bläck ifyllda underskrefs af förättningsmannen och Godemännen

 

8:13

 Widare upprättades förening på undantag af mark får delägarnes gemensamma behof på sätt den under Litt C acten bilagde handling utvisar.

 

8:14

Därnäst författades en förteckning på de ägor till Risdals skifteslag, hvilka såsom afrösningsjord borde beräknas och underskrefs af  de städes varende delägarne. Se bilagan Litt D

Innan ägornas uträkning och uppskattning, som nu förestod, hunnit verkställas, kunde något planläggnings förslag icke uppgöras, men som detta arbete ansågs kunna medhinnas till tisdagen den 30 dennes; så tillsades delägarnes ombud och Godemän att då åter tillstädes komma, dels för att deltaga i öfverläggningen rörande Skiftes läggningen, dels för att öfvervara felfördelningen i rågångarne , som blifvit begärd, och utsatt att på nämnde dag förrättade.

Den 30 Juli 1839

8:15

I närvaro ej mindre af  förr antecknade anbud och Gode männen  än bönderne, Nils Jakobsson  och Jonas Andersson från Ullevi , företogs å denna dag  fördelningen af  stängselskyldigheten i rågångarne emot Ullevi, Kålåkra, Boda och Snårö, från hvilket senare hemmansägaren  orgelnisten Pettersson jemväl, fast något senare kom tillstädes, och blef efter det en så beskaffad delning mot Heda redan föregått , enligt däröfver handling, den öfvriga rågångs stängslen särskildt mot hvarje hemman eller by uppdelad efter kartan i den ordning som acten bilagde instrumentet deröfver närmare utvisar.

8:16

Sedan angränsand  rågrannarne  afträdt väktes frågor om skiftesläggningen för begge lotterne , hvarmed och efter någon öfverläggning anbuden träffade med hvarandra följande beslut som ihvad skiftesläggningen angick , förrättningsmannen och Gode männen fann skäligt bifalla.

  1. Skulle Herr Grefve d´ Otrante erhålla utbrytning för sin andel i skifteslaget närmast intill Kålåkra och Ullevi rågångar efter de project linien på kartan utvister.
  2. Skulle såsom vederlag för den proportion mindre skogstillgång, hvilken inom nämde utbrytning finnas växande. Herr Grefve d´ Otrante tilläggas vederlag för brister genom trakterne pris 444,445,445a,446 och 447 på kartan, hvilka trakter i sådant afseende får under loppet af 5 år från det skiftet vunnit laga kraft, af Herr Grefve d´ Otrante i mohn af dess årliga skogsbehof afverkas.
  3. Af de 2:ne egorna befintliga vattenfall och qvarnställen, skulle delägarne begålla varsitt som på ägolotterne utfalla. sågqvarnen med dess inventarier bör dock genast tillfalla Herr Grefve d´Ortrante men vattenmjölqvarnen först efter fem års förlopp, intill hvilken tid rättigheten att på densamma få förmala säd, skall vara lika obetagen för båda delägarna och bör Herr Friherre Nordenfalk sedan nämnde fem år tillvägagått dessutom vara berättigad att från sagde qvarn låta borttaga det där befintliga stenparet.
  4. Genom dessa aftal och öfverenskommelser emellan delägarne skulle slutligen all fråga om odlingsersättningars utgifvande från ena eller andra sedan försvinna.

8:17

Härefter företogs på hemmanets alla åbyggnader en sådan besiktning, som i 13 Kap. 28 Kongl. Shiftes stadgar föreskrifver hvarunder i anbuden överenskommo att af de till  hemmanet gemensamt lydande husen , Herr Grefve d´ Otrante skulle för sin anlott erhålla följande af den i besiktnings länden antecknade enl nr 4, ett mangårdshus, nr 5 en dubbelbod under tegeltak, nr 12 ett svinhus, nr 17 en foderlada, nr 18 en ladugårdsräcka, nr 19 ett fårhus samt nr 20 ett afträdeshus

Den 31 Juli 1839

8:18

Till öfverläggning om förflyttning af hemmanets Grenadiertorp som med sitt läge inuti ägorna, förorsakade ägoblandning och ansågs vara hinderligt för en redig skiftesläggning,

Hade till denna dag, sammanträde med vederbörande blifvit  utsatt att hållas, i följd hvaraf sig också inställde jemte bägge Gode männen och respektive delägarnes ombud såsom publike fullmäktiger till bevakande af torplägenheten rätt enligt föreviste ordres, Serganten Qvast och Kronolänsmannen Jakobsson i hvilkas närvaro, sedan underrättelse om ändamålet med dagens sammanträde blifvit meddelad, frågan företogs och afgjordes på sätt det däröfver hållna förskildte protokoll närmare utvisar.

8:19

Sedan detta ämne sålunda var afslutat företogs justeringen af protokollet för den 23 och 30  sistlidne, hvilket lemnades utan anmärkning och godkändes, hvarefter förrättningshafvanden  och Godemännen i delägarnes närvaro företog värdering uppskattning af den kostnad dom med Herr Grefve d´ Otrantes utflyttning från gamla tomten hvar förenad, hvarvid behörigt afseende fästades ej mindre å den utflyttandes sämre eller bättre beskaffenhet, än å tillgången på byggnads materialier och arbetsbiträden med mera för sådant, som kunde leda till större lättnad och mindre kostnad med utflyttningens verkställande.

I utflyttingskostnaden skulle den qvarboende delägaren deltaga med den utflyttande efter hemmantalet, efter hvilken grund en förskilda  fördelning deraf finnes upprättad och handlingarne bilagd, men angående sjelfva sättet för utflyttnings bidragets utgörande in natura eller i händelse den med penningar blifver godtgjord, tiden inom hvilken desse skola erläggas; derom kunde beslut nu icke träffas, utan vill delägarne låta sådant på framdeles öfverenskommelse bero.

8:20

Till ny tomtplan får Herr Grefve d´ Otrantes hemmansdel utsågs äga figuren nr 147 på kartan; Herr Greven dock obetaget att på annat ställe inom sin nya ägolott uppföra hemmanets byggnader, den han få för godt finna. Utflyttningen  bör vara verkställd inom 3:ne år  från det delningen vunnit laga kraft och erlägges inga planpenningar under qvarboende tid.

8:21

Angående odlingsersättningarna och skogsjemkningen , så hafva desse frågor sedan blifvit afgjorde på sätt föreskrifvet är och kunna således icke blifva föremål för någon vidare pröfning. För Herr Grefve d´ Otrantes åkerbrist finnes någerlunda motsvarande odlingsplaner på flera ställen i ägorne, dem han vid tillfälle må begagna, icke heller lägenheter för Herr Friherre Nordenfalk, att kunna på framtiden betydligt utvidga sitt hemmans nuvarande ägoområde hvilka förhållander , således  endast i förbigående endast bör anmärkas.

8:22

Tillträdet af det nya skiftet sker med nästkommande års ingång, utan andre förbehåll än att hvarje delägare afskördar för då växande höstråg efter gammalt och att hägnaden i delningslinien öfver åkren och betesmarken skall vara upprättad senast vid den tid då vårjordsbrukningen och kreaturens utfordring tager sin begynnelse.

Den 23 augusti 1839

8:23

Då färre ömsesidig nytta begärte respektive delägarnas ombud att erhålla var sitt särskilda exemplar af kartan öfver ägorne, dock endast utsträckt till hvarderas ägolotter jemte utmärkandet af rågångarne kring det hela. På lika sätt förbehålles vid delning till skrifningens utskrifvande. Men de öfrige skifteshandlingarna bestående af förrättningsprotokollerna, ägobeskrifningen, taxeringslängden jämte bilagorne som vid förättningens slut öfverlemnas till jordegarne, afgifvas uti ett fullständigt exemplar, hvilket kommer att förvaras af Herr Friherre Nordenfalk.

8:24

 

Slutligen och såsom ett tillägg till paragraf 16 i protokollet öfverenskomma om jordägarne att vid afverkningen af de däri om förmälte skogsplanerne växande träd, som i tvärlinie håller 4 tum eller derunder icke får under den bestämda afverkningen inbegripas.

8:25

Som icke vidare var att tillägga upplästes för delägarne de 8.8 utur Kongl. Landtmäteri taxan, hvilka på ifrågavarande förrättning hvarmed sakligen komma att tillämpas, hvarefter fullständig räkning på arfvodet upprättades och som ägolotterna blifvit sedan under sistförflutna dagarne på marken utstakade, samt alla de det hörande ersättningsfrågor förutuppgjorda; så förklarades förrättningen att vara slutad med tillkännagifvande, att den därmed missnöjde, ägde på sätt i 18 Kap. 13 paragrafen Kongl Skiftes stadgar föreskrifves sina besvär till Ordförande i Ägodelningsrätten ingifva inom 60 dagar, vid förlust af all vidare talan

Risdal den 3 augusti 1839

På Embetets vägnar

A Lundgren

 

Förestående protokoller, är för oss uppläsne och varda härmed justerade, och erkänna vi härmed att hafva bekommit afskrifter af alla under förrättningen förda protokoller, ägobeskrifningen på afsöndringsjorden; protokollat rörande grenadier torpets förflyttning; besiktningslängden öfver hemmanets åbyggnader; kostnadsförslaget öfver den bestämda utflyttningen; samt instrumentet öfver fördelningen af gårdas skyldighet ; hvilka alla handlingar kommer att förvaras af ena delägaren Herr Friherre Nordenfalk; äfvensom att vi blifvit underrättade att den med förrättningen missnöjde ; ägde däremot anförd klander i ägodelningssätten inom 60 dagar hvarefter i fall befogenhet, betygas af, Risdal som ovan.

 

E Södersten                                               A Reinius                                                   P Spångberg

 

                                     E Jonsson                                             Anders Jaen Jaensson

                                                                   Godemän

 

 

 

Tillbaka