Sockenprotokoll

 Detta sockenprotokoll handlar om min farmors farfar Jonas Svensson.  Han är född 17891210 i Odensjö, Carlsgård, Skatelöv G,  men flyttade vid giftermålet med Marta Abrahamsdotter, född 17930322, till Kull i Västra Torsås. De fick 9 barn, 8 döttrar och en son,  varav tre barn dog tidigt.

1828 blev han stämd av sina grannar, de var tre män som tyckte att Jonas hade fått mer och bättre mark än de hade. På den tiden fanns inga dagstidningar och alla nyheter och annat av intresse lästes upp i kyrkan vid högmässa.

Det gick  bra för Jonas men när protokollet skulle skrivas under hade Jon Germundsson ångrat sig och ville inte skriva under. Hur det sedan gick har jag inte hittat ännu. Men familjen bodde i alla fall kvar i Kull till 1853 då de flyttade till Flogmyran där deras enda son Sven bodde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 1828 den 21:te  Maji inställde wi oss undertecknade nämndemän, efter Wä Allbo Härads rättsförordnade av den 16 November 1827 på jordägarna  Jon Germundsson, Jonas Nilsson och Sven Persson i Kull af Wästra Torsås Socken, för att syna och beskrifva  De odlingsplaner Som förutnämndes Hemmansägarna själva av utägorna intaget. Så kommer alla dessa odlingsplaner och trädjer som äro på desse Hemmans utägor att synas huru stort lidande som desse trenne sökande haver mindre, widd och godhet i än den andre Hemmansägaren Jonas Svensson nu innehafver . Så kommer den skillnad att insynas på hemmanets gemensammer utsagor på en bekvämelig och kännelig plan. Och dagen till denna förrättning af genom kunngörelse på Wästra Torsås predikstol kungjord den 18 i förnämnda månad. Och nu vid denna förrättnings företagande infunno sig såväl Sökanderna Jon och Jonas Svensson fanns hemma och widare därom underrättades och den med befogande Förrätningsmännen efter Jordägarnas avsyning.Som företagas uti följande ordning. Nu först befogade Förättningsmännen sig med sökanderna samt ombud för Jonas Svensson som var Hemmansägaren. Jon Svensson i Nedregård som då åtföljdes till Jonas Svenssons odlingar som består uti 3:ne Särskildte planer första så kalladt  Kalfvahagen, ditto uti 2:ne Trädjer som vi såsom förrättningsmän noga Takceraden och utrönt dess godhet och hvad egenskap det kunde anses till då det odlade war. Sedan åtföljdes allesamman med Förrättningsmannen till sökandernes odlinger som består i 3:ne Kalfahagar och 5 Trädjer som vi då noga Takceraden beskrefwen dess godhet hvad de kunna anses odlade. Så när vi såsom Förrättningsmän hafwa takcerat desser 3:ne Sökandes odlingar som äga ¾ mantal och Jonas Svensson som däremot äger 2/4 mantal uti samme hemman att oförmedlat Så när detta jemföres och Takceras efter Hemmanstalet så ansågo vi att sökanderna voro Lidande och därmed begåfvo vi oss efter Jordägarnas anvisning att insyna en kännerlig plan på deras gemensamma utägor hwilken plan ligger nära belägen hemmanet söder ifrån gården och gränsar intill Bacstugan och sedan därifrån till Jonas Nilssons Trädja och sedan överkörning efter odlingen som redan är påbörjad och sedan följer lesstolpen eller vägen åt maiken och sedan emot häradsvägen sedan till dess rate lin bliwfer mot Bacstugan och denna nya odlingsplan är nu inrösjad med dessemärken som sökanderne nu få inhängna och uppodla på bästa sätt som de själv för gott finna. Och nu efter denna utsynte plan wi såsom Förrättningsmän hafwa noga beaktat att sökanderna och Jonas Svensson hawfva lika godhet efter Takcering som avses såsom odlad jordmån ty takceringen kunde icke ske efter hwad jordmånene nu ansågs i den grund att wår hemmansdel hafwe själv uppodlat sine innehafde odlingar, Hwilken förrättning de förklara sig nögde (nöjda) med. Men sedermera förekom fråga mellan de 3.ne Sökanderna att de åstunda att hafwa denna nya odlingsplan sig emellan i 3:ne skiften delad såsom wi Förrättningsmän företog Som då först fråndelades Jonas Nilssons anlöt eller tredjendelan på södra ändast intill hans förut innehafda Trädja efter en allaredan nu förut uppförd gärdesgård, men däremot skall Jonas Nilsson ägas rättighet att göra en rättning på gärdesgården vid sin gamla Trädja nedemot nyodlingen mot Häradsvägen då han utlägger så mycket af den gamla Trädjan som han intager af gatan, Sedan kommer den öfriga nya insynte odlingen att delas mellan Sven Persson och Jon Germundsson en shift intil Västra Gärdesgården som går till Kärra Sidan och Ditta skiften intil Bacstugan som räcker Gärdesgårdarna emellan. Ditta är en liten plan på det så kallade Mossen intill lilla vattendiket efter utsatta stenar Ditto för Sven Persson de bägge sammanhängande Skifter den ena sluta vid kärret och den andra räcker till Gärdesgårdarna emellan. Och den västan på mossen efter utsatta stenar I Whilka planer är fördelade efter nöje Sökanderna emellan och Wi såsom synesmän ansågo icke nödigt att mer härom beskrifwa utan överlämnas denna förrättning uti 2:ne plan till Västra Torsås Domstolen för Widare skärskådande och stadsfästande för en kommande framtids säkerhet af år och dag som ofwan av förrättningsmän

Håkan Nilsson och ? Bengtsson

Förättningsmän

  Efter upprättande av denna Förrättning förklarar jag wäl sökanderna som Jonas Svensson sig nögde med föregående syn att ingen ändring  efter utsyning skall äga rum för någon dera af oss under en kommande framtid utan wi alla blifwa därom överens av hwem som då äga wåra nu innehafwande Hemmanslotter som underskrifwes i Wittnens närvaro

 

Till Whittne Utsynes                                                     Swen SPS Persson

                                                                                       Jonas JNS Nilsson

                                                                                       Jonas JSS Swensson

 

Eftersom Jon Germundsen icke Will Underskrifwa denna förrättning, så ålades han att Öfwerklaga Förrättningen wid wederbörig domstol nästa ting. Så den icke skall winna laga kraft Som är synemännens åläggande.

 

 

Källa: Sockenprotokoll Allbo Härad 1828-1829 D 36882

 

 

Tillbaka